Planstrategien som ble vedtatt for Nye Namsos i januar skal «ta pulsen» på samfunnet vårt.  Planstrategien sier noe om de kvalitetene og fortrinnene som den nye kommunen har, og den sier noe om de utfordringene som vi vet vi må håndtere. 

Utfordringer 

Vi har «indre» utfordringer som omhandler innbyggernes helsetilstand, barn som lever under anstrengende forhold og som får problemer på skolen og i fritiden, mobbing i skolen og på sosiale medier, KOLS, kreft, eldrebølge og en relativt stor andel mennesker i ung alder som befinner seg i kategorien «ung og ufør». Likeså er overgangen til en heldigitalisert arbeidshverdag et tema som kommunen må ha en plan for.

Vi har også «ytre» utfordringer som klimaendringer, flom- og rasfare, faren for terrorangrep, smittefare og vårt lokale ansvar for å stoppe den globale oppvarmingen. Disse utfordringene finnes i alle kommuner. Planstrategien skal peke på hvilke planer kommunen må utarbeide for å håndtere utfordringene.

Samfunnsplan

I planstrategien prioriteres utarbeidelse av to sentrale planer - kommuneplanens samfunnsdel og kommunens beredskapsplan. 

Den nye kommunen skal ha en overordnet og styrende plan for å imøtekomme utfordringer og utvikle kommunen i den retning vi ønsker. Dette er kommuneplanens samfunnsdel . Våre lokalsamfunn skal vokse, vi ønsker oss flere innbyggere og vi må samle oss i kampen om å tiltrekke oss kompetanse og nye arbeidsplasser. Vi ønsker gode veiforbindelser som knytter alle deler av den nye kommunen sammen og som binder den nye kommunen godt sammen med regionene rundt oss. 

Dette, og mye mer, skal vi sammen lage en plan for. En plan som vi alle skal være med og forme gjennom digitale innspill, folkemøter, seminarer, innspill på Facebook, spørreundersøkelser og mer til. Det er dette som skal forme kommuneplanens samfunnsdel, og som så blir det viktigste styringsverktøyet for kommunen i lang tid fremover.

Planarbeidet er godt i gang, og mulighetene for medvirkning vil stå i fokus, spesielt i siste halvdel av 2018 og begynnelsen av 2019. Dette ønsker prosjektledelsen at innbyggere, næringsliv, ansatte i kommunene, våre skolebarn, studenter og andre med tilknytning til den nye kommunen, forbereder seg på.

Beredskapsplan

I tillegg til å utforme kommuneplanens samfunnsdel skal vi sikre beredskapen i den nye kommunen. I god tid før sammenslåingen 1.1.2020 skal vi ha en beredskapsplan klar for Namsos kommune. Ingen innbyggere skal behøve å være bekymret for hvem som har ansvaret for vår sikkerhet etter 2020. Arbeidet med beredskapsplan er i gang og skal fullføres i midten av 2019.