Overordnet organisering av området kultur og inkludering er nå besluttet. Det kom 22 innspill til utsendte forslag. Innspillene støtter i all hovedsak foreslåtte modell, men enkelte har kommet med tilbakemeldinger knyttet til én eller flere av de fire virksomhetene/avdelingene. Rådgiverfunksjonen får bred støtte, samtidig som noen understreker at det vil bli viktig å sette rammer for rådgiverens arbeid.
Mange av tilbakemeldingene kommenterte intern organisering av virksomhetene. Disse innspillene er nå systematisert og vil bli tatt med i den videre prosessen.
Enkelte er bekymret for at frivilligheten ikke vil få tilstrekkelig oppmerksomhet når den er plassert i en felles virksomhet med innvandrertjenesten – som i langt større grad er regulert av lover og andre sentrale føringer. Flere understreker frivillighets sentrale rolle i samfunnet, og hvordan denne rollen blir stadig viktigere i utviklingen av et godt og inkluderende lokalsamfunn.
Dette er hensyntatt i endelig organisasjonskart, hvor frivillighet er flyttet til virksomheten «innbyggertorg og frivillighet». Innbyggertorgene vil dermed bestå av den utadrettede delen av dagens servicekontor og folkebibliotek. Arbeidet opp mot frivilligheten vil på denne måten også komme tettere på innbyggerne i alle deler av den nye kommunen.
I tråd med styringsdokumentet starter nå innplassering av virksomhetsledere og oppstart av sektorvis arbeidsgruppe.

Organisasjonskart Kultur og inkludering