Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 26.01.2018

  1. Nye Namsos vedtar å søke om å få bruke både norsk og sørsamisk i kommunenavnet fra 010120. Dette vil gi små ekstrakostnader da kommunen uansett skal omprofileres.
  1. Nye Namsos utreder alternativer for å gi den sørsamiske befolkninga et bedre tilbud. Her er forvaltningskommune og samarbeid med Røyrvik 2 av mulighetene.

Hjemmel for vedtaket er:

Intensjonsavtale vedtatt 16.06.16. se punkt 4.2.3

 

Sametingets foreløpige uttalelse:

Nye Namsos kommune har henvendt seg til Sametingets stedsnavntjeneste for å få tilråding til det sørsamiske navnet på Namsos kommune, slik at kommunenavnet kan bli vedtatt også på samisk. Sametingets stedsnavntjeneste har sett på saken, og vil komme med en foreløpig tilråding til samisk navn på kommunen.

Saken har vært til behandling i januar 2018 i fellesnemnda Nye Namsos.

Nye Namsos kommune har hatt kontakt med Røyrvik kommune som hører til forvaltningsområde for samiske språk, og fått tilbakemelding derfra om at det samiske navnet er Namsosen tjïelte. Namsosen tjïelte kommer av det norske navnet Namsos, og når dette navnet skrives på samisk, blir det Namsose. Kasusendelsen –n etter navnet Namsose forteller at dette er genitivsformen av stedsnavnet, som blir brukt når stedsnavn får etterleddet kommune.

 

Sørsamisk stedsnavnkonsulent vil derfor tilrå navnene:

Namsos – Namsose

Namsos kommune – Namsosen tjïelte.

 

Sametinget vil samtidig be Nye Namsos kommune til å sende oss innkomne høringsuttalelser på det sørsamisk navnet, og etter det vil sørsamisk stedsnavnkonsulent komme med endelig tilråding til samisk navn på kommunen.