1. All ledighet i nøkkelstillinger skal drøftes i prosjektgruppen. Det skal tilstrebes enighet mellom alle tre kommuner selv om avtalen er tosidig.

2. Dersom stillingen innebærer en tilknytning til stilling i Nye Namsos skal det kartlegges hvilke arbeidstakere som skal defineres som interessenter til stillingen i forkant, og det skal gjennomføres  en avklaringssamtale med disse.

3. Dersom det er praktisk mulig og hensiktsmessig skal nøkkelpersonell deles ved ledighet.

4. Det skal gjøres en skriftlig avtale mellom de tre kommunene i hvert enkelt tilfelle.

5. Den ansatte skal som hovedregel beholde arbeidsgiverforholdet til selgerkommunen.

6. Avtalen kan inneholde:

  • Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

  • Deltakelse i kommunale fora

  • Arbeidssted og arbeidstid

  • Om og eventuelt hvordan økonomisk kompensasjon til den ansatte skal kunne avtales

  • Avtale om økonomisk oppgjør mellom kommunene. Det skal tilstrebes vinn-vinn situasjon. Kun netto kostnad skal betales. Eventuell innsparingseffekt skal deles.

  • Avtalen skal underskrives av alle tre rådmenn og (hovedtillitsvalgt) HTV i alle tre kommuner

7. Det kan også gjøres avtaler om sambruk av spisskompetanse. Dette skal også drøftes i prosjektgruppen selv om avtalen er tosidig etter de samme prinsipper som for deling av kompetanse.