Tillitsvalgtforum skal:

  • Etablere kontakt mellom tillitsvalgte på tvers av kommunegrensene
  • Drøfte aktuelle problemstillinger på tvers av fagforeningene og kommunene
  • Være informasjonskanal om Nye Namsos
  • Oppnevne representanter i prosjektgruppen og arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene skal:

  • Skaffe oversikter over organisering, planer, lokale forskrifter, interne reglement, avtaler
  • ​Avklare kritiske områder i gjennomføringsfasen der det blir behov for å etablere delprosjekter, avsette ressurser, politiske og personellmessige avklaringer
  • Beskrive mulig gevinstrealisering
  • ​Foreslå tiltak og aktivitet som kan iverksettes fram til etablering av fellesnemda