Oppdraget til arbeidsgruppene:

Skaffe oversikt over

  • Organisering av tjenester og fagområder
  • Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement
  • Avtaler med eksterne samarbeidspartnere (statlige etater, fylkeskommune, kommuner, IKS, KF, kommunale AS, vertskommuneavtaler osv.)
  • Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester

Avklare kritiske områder i gjennomføringsfasen der det blir behov for å

  • Etablere delprosjekter
  • Avsette ressurser (personell og budsjett)
  • Politiske avklaringer
  • Personellmessige avklaringer på områder der lederstrukturer eller spesialstillinger kan bety omstillingsbehov
  • Beskrive mulig gevinstrealisering (økonomi, effektivitet, kvalitet, samfunnsutvikling)
  • Forslag på tiltak og aktivitet som kan iverksettes fram til etablering av fellesnemnda, herunder tiltak som kan bygge samhørighet, identifikasjon og lojalitet til Nye Namsos blant de ansatte spesielt og innbyggerne generelt.

Arbeidsgruppene kan opprette ad-hoc-grupper på bestemte tema.