Ansattes rettigheter

Intensjonsavtalens punkt 4.3.1 om ansattes rettigheter sier:

Den nye kommunen skal ha en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon. Kommunes ansatte er den viktigste ressursen for at målsettingene med ny kommune skal nås. De ansatte skal ivaretas på en god måt i alle deler av prosessen. Det er viktig å legge forholdene til rette slik at arbeidstakerne ønsker å fortsette å jobbe for den nye kommunen.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. Eventuelle overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen. Endring av arbeidssted kan være aktuelt. Hvis det er ønskelig og hensiktsmessig for berørte ansatte og arbeidsgiver, skal en primært søke løsninger som i størst mulig grad reduserer behovet for lange reiseavstander mellom hjemmet og arbeidsstedet. Fellesnemda skal utarbeide en plan for dette omstillings- og effektiviseringsarbeidet. Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Arbeidsgiverpolitikk

Intensjonsavtalens punkt 4.3 om den nye kommunen som arbeidsgiver sier:

Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte. Den nye kommunens skal utvikle en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, samt styke evnen til utvikling og nyskaping i den nye kommunen. Arbeidsgiverpolitikken skal bygge på hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse som skal bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune.

En egen arbeidsgruppe skal se på Nye Namsos sin arbeidsgiverpolitikk.